صفحه:

مدت پاسخگویی:

ساعت امتحان:

 

نوبت دوم (خرداد 88)

تاریخ امتحان:

نام دبیر:

دبیرستان:

امتحان درس:

پایه اول

 

بسمه تعالی

 

نام و نام خانوادگی:

                             

 

 

بارم

 

 

ردیف

 

 

5/1

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

حجم آب هنگام یخ زدن ....... می یابد بنابراین چگالی یخ ....... از آب است.

به ماده ای که فقط از یک نوع اتم ساخته شده باشد....... می گویند.

آبی که برای تهیه میوه بکار رفته باشد نوعی مصرف ........ آب است.

در پلی اتیلن واحدهای تکرار شونده ملکول های ........ است

ملکول های واقعی بیشتر به مدل .......... شباهت بیشتر ی دارند.

 

1

1

هریک از موارد داده شده مربوط به کدام اصل مقابل است(بازگردانی- باز بکاربردن جایگزینی- کاهش مصرف)

 

الف – استفاده از رشته های نوری به جای کابل مسی

ب- خرید یک نوشابه بزرگ به جای چند نوشابه کوچک

ج – تعمیر وسایل برقی

د - تهیه گلدان از زباله های پلاستیکی

 

2

75/0

روش دفع هر یک از زباله های زیر را بنویسید:

 

الف – فاضلاب های شهری و صنعتی

ب- زباله های شهری

ج- زباله های سمی و پسمان کوره های اتمی

3

75/0

به موارد زیر پاسخ دهید:

 

الف – کدام یک از مواد زیر جزو منابع تجدید پذیر است؟      1- مس       2- آب

ب- کدام مغز مداد خطوط کم رنگتری رسم می کند؟        1 – 10%خاک رس و90%گرافیت

                                                                          2 – 30% خاک رس و 70 % گرافیت

ج – کدام مورد زیست تخریب پذیر است؟                   1- کیسه زباله       2- کاغذ

4

5/1

در مور گاز های SO3 ،CO,NO2  ،  SO2 و  بخار آب (H2 O) موجود در هواکره به سوالات زیر پاسخ دهید:

 

الف – کدام یک آلاینده نوع دوم محسوب می شود؟ چرا؟

ب- کدامیک از آنها در آلودگی مه دود فتو شیمیایی نقش دارد؟ و هوای بالای شهر در زیادی آن به چه رنگی دیده می شود؟

ج – از بین گازهای فوق کدام یک از آنها در اثر گلخانه ای نقش بیشتری دارد؟

 

5

5/1

با توجه به شکل روبرو که چرخه تشکیل ازن را نشان می دهد به سوالات زیر پاسخ دهید:

 

الف – نام پرتو های الف و ب را بنویسید.

ب- کدام یک انرژی بیشتری دارد؟ الف یا ب؟ چرا؟

چه ترکیباتی می توانند در چرخه ازن اختلال ایجاد کنند؟

6

5/1

با توجه به شکل ربرو به سوالات پاسخ دهید:

 

 الف – فشار سنج روبرو چه نام دارد؟

 ب- فشار گاز محبوس در ظرف شیشه ای چقدر است؟

ج –فشار این گاز در سطح دریا اندازه گیری شده است

 یا بالاتر از سطح دریا؟ چرا؟

 

7

5/1

با کمک جدول روبرو و فرمول شیمیایی ترکیب های MgS,CaF2,K2O, SiBr4  فرمول شیمیایی حاصل از عنصر های داده شده زیر را بنویسید.

 

الف – C و Cl

ب -  Mg و  I

ج - S  و k

 

8

25/1

به موارد زیر پاسخ دهید:

 

الف – چرا باریکه آب با نزدیک شدن میله پلاستیکی باردار از مسیر خود منحرف می شود؟

 

ب- با افزودن مقداری KOH  به آب خالصPH  آب خالص بالا می رود یا پایین تر؟ چرا؟

 

ج –برای جلوگیری از رشد جلبک ها در آب چه ترکیبی به آن می افزایند؟

 

9

25/2

به موارد زیر پاسخ دهید:

 

الف - چرا یک حشره می تواند روی آب بنشیند و غرق نشود؟

ب- دو مورد از زیانهای باران اسیدی را بنویسید.

 

ج – منظور از: "مولکول ازن گازی است دو چهره" یعنی چه؟

 

 

10

75/0

با توجه به فرمول های شیمیایی مقابل به سوالات زیر پاسخ دهید:

الف – کدامیک سریعتر از لیوان می ریزد؟

ب- نقطه جوش کدام یک بیشتر است؟

ج – نیروی جاذبه بین ملکولی در کدام یک قویتر است؟

 

11

1

عدد اکتان بنزینی 75 می باشد درصد ایزواوکتان و هپتان آنرا بنویسید.

 

 

 

12

75/1

با توجه به فرمول های ساختاری a وb به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف – فرمول ملکولی a و b را بنویسید.

ب- آیا این دو ترکیب ایزومر یکدیگرند؟ چرا؟

 

ج – کدامیک از آنها از خانواده آلکان هاست؟

د- کدام هیدروکربن واکنش پذیری بیشتری دارد؟ چرا؟

 

13

5/1

 

2 مول منیزیم معادل چند گرم است؟ وچند اتم دارد؟(Mg=24 g/mol)

 

 

  

 

 

 

14

5/1

 

از سوختن 6/3 گرم پنتان چند کیلوژول گرما آزاد می شود؟ با توجه به اینکه گرمای سوختن مولی پنتان  KJ/mol 3514 است.(فرمول پنتان= C5H12  و C= 12g ,H= 1g)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

موفق باشید - بجانی

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۰ساعت   توسط  بجانی  |