http://ptable.com/

+ نوشته شده در پنجشنبه سیزدهم آذر 1393ساعت توسط بجانی | یک استوانه مدرج بزرگ (مثلا 500 میلی متری) برداشته و حدود 50 میلی لیتر پروکساید هیدروژن 30 درصد در آن بریزید. به اندازه یک سرنگ مایع ظرفشویی به آن اضافه کنید. استوانه مدرج را روی یک سینی بزرگ قرار دهید. یک فنجان چای خوری پودر یدید پتاسیوم به آن بیافزایید و عقب بایستید. تصویر متحرک زیر نتیجه را نشان می دهد (تا باز شدن تمامی فریم ها صبر کنید).چه اتفاقی افتاده است؟ واکنش زیر این تجزیه شیمیایی را فرموله می کند:


2 H2O2(aq)  O2(aq) + 2 H2O(aq)


در حقیقت شما با واکنش تسریع شده تجزیه پروکساید هیدروژن به اکسیژن و آب سر و کار دارید. ستونی از کف و حبابهای اکسیژن از استوانه بیرون می زند. درست مانند خمیر دندانی که از لوله بیرون بزند.


پس یدید پتاسیوم در واکنش بالا چه نقشی دارد؟ یدید پتاسیوم نقش کاتالیزور را دارد و در تجزیه شیمیایی بالا وارد نمی شود.


این آزمایش کمی خطرناک است. پروکساید هیدروژن 30 درصد می تواند سوزاننده باشد. بنابراین از عینک و دستکش استفاده کنید.


منبع:

http://antoine.frostburg.edu/chem/senese/101/redox/faq/elephants-toothpaste.shtml

با تشکر از آقای کبای

+ نوشته شده در پنجشنبه یازدهم اردیبهشت 1393ساعت توسط بجانی |

با عرض تبریک سال نو

امید که سالی نیکو  و پر بار در پیشرو داشته باشیم

و بتوانیم آنچه را رضای خدا در آن است بدست آوریم.

+ نوشته شده در شنبه نهم فروردین 1393ساعت توسط بجانی |

آغاز سال تحصیلی جدید بر رهپویان علم و دانش مبارک باد

+ نوشته شده در یکشنبه سی و یکم شهریور 1392ساعت توسط بجانی |

نمونه سوالات شيمي (2)                     فصل (5)

1- الماس و گرافیت  را در موارد زیر با هم مقایسه کنید :

الف) رسانایی الکتریکی                                    ب) طول پیوند

2- علت رسانایی الكتريكي در گرافیت را بنویسید .

3- با توجه به پیوند های C C ، C =C و C º C به سوالات زیر پاسخ دهید:

الف) طول پیوند در کدام یک بیشتر است ؟

ب) واکنش پذیری کدام یک بیشتر است ؟

ج) انرژی پیوندی کدام یک بیشتر است ؟

د) پایداری کدام یک بیشتر است ؟

4- با در نظر گرفتن فرمول C4H10 به سوالات زیر پاسخ دهید :

الف) فرمول ساختاری آن را به دو صورت ممکن بنویسید .

ب) نام هر کدام را بنویسید .

ج) با ذکر علت نقطه جوش آنها را مقایسه کنید .

د) این دو ترکیب نسبت به هم چه نامیده می شوند ؟

5- فرمول ترکیبات زیر را بنویسید:

الف) اتیل متیل اتر     ب) استالدهید        ج) استون           د) اتانوئیک اسید

6- تفاوت گروه عاملی هیدروکسیل و کربوکسیل را با رسم گروه عاملی بنویسید .

7- ایزومرهای ساختاری پنتان را بر اساس افزایش دمای جوش مرتب کنید .

8- فرمول ساختاری ترکیبات زیر را رسم کنید:

الف) 4- اتیل-2- متیل هگزان                        ب) 2و4- دی متیل پنتان

9- واکنش افزایشی HBr بر اتیلن را نوشته و نام آیوپاک محصول را ذکر کنید .

10- واکنش افزایشی HBr بر پروپن را نوشته و نام آیوپاک محصولات را ذکر کنید.

11- تشابه الماس و گرافیت را بنویسید .

12- ایزومرهای اتیلنی و سیکلو آلکانی را رسم کنید .

13- ترکیبات پروپان ، بوتان و پنتان را از نظر نقطه جوش و با ذکر دلیل مقایسه کنید .

 

+ نوشته شده در سه شنبه یازدهم تیر 1392ساعت توسط بجانی |

+ نوشته شده در چهارشنبه یکم خرداد 1392ساعت توسط بجانی |

cartoon periodic table
+ نوشته شده در چهارشنبه یکم خرداد 1392ساعت توسط بجانی |

1- محلول هاي زير را براساس افزايش فشار بخار مرتب كنيد و دليل بياوريد .

محلول 1 مولال شكر – محلول 1 مولال كلسيم كلريد – محلول 1 مولال سديم كلريد

2- يك تشابه و يك تفاوت بين سوسپانسيون و امولسيون بيان كنيد .

3- 76/1 گرم اسيد اسكوربيك (ويتامين C) را درمقداري آب كرده وحجم محلول را به mL 100 مي رسانيم. مولاريته محلول حاصل چند mol.L-1 است ؟                    (C5H8O6 = 180‌)

     1) 001/0       2) 01/0             3) 1/0              4) 01/0

4- نمونه اي به وزن 6 گرم پتاسيم كلريد را در54 گرم آب حل مي كنيم . درصد جرمي KCl را در اين محلول بدست آوريد .

5- 25/45 گرم ليتيم كلرات (LiClO3) را در150 ميلي ليتر آب حل مي كنيم . مولاريته اين محلول را حساب كنيد . جرم مولي (LiClO3)  برابر 5/90 گرم است و حجم محلول را 150 ميلي ليتر در نظر بگيريد .

6- براي تهيه محلول آمونيم نيترات (NH4NO3) نيم مولال ، 40 گرم NH4NO3  را بايد در چند گرم آب حل كرد ؟ (جرم مولي آمونيوم نيترات برابر با 80 گرم است .)

7- 10 ميلي ليتر محلول مولار سود را با آب مقطر تا حجم 100 ميلي ليتر رقيق مي كنيم . مولاريته محلول رقيق شده را حساب كنيد .

8- محلول 20 درصد سديم هيدروكسيد در آب ، چند مولال است ؟                       NaOH = 40 g . mol.L-1

9- از بين آب و كربن تتراكلريد ، براي حل كردن هريك از موارد زير كدام را انتخاب مي كنيد ؟

     الف) Ca(NO3)2        ب) CH3COOH         پ) اكتان  C8H18

     ت) CS2‌              ث) NaCl             ج) HF          چ) I2

10- حل شدن آمونيم نيترات NH4NO3(aq)  در آب گرماگير است . با ذكر دليل توضيح دهيد كه انرژي شبكه بلور آن بيشتر است يا مجموع انرژي آب پوشي يونهاي     و  ؟

11- افزايش فشار چه اثري بر :              

الف) انحلال پذيري جامد در مايع دارد ؟

ب) انحلال پذيري گاز در مايع دارد ؟

12- اگر درمحلول M 1/0 استيك اسيد در دماي معين 098/0 مول اسيد بصورت مولكولي وجود داشته باشد.

الف) درجه تفكيك يوني آن در اين دما چيست ؟

ب) چند درصد انحلال مولكولي و چند درصد انحلال يوني دارد ؟

13- دماي انجماد آب دريا و دماي انجماد آب مقطر را مقايسه كنيد .

14- الف) دو شباهت كلوئيد و محلول را بيان كنيد .

ب) دو تفاوت محلول و كلوئيد را بيان كنيد .

پ) دو تفاوت محلول و سوسپانسيون را بيان كنيد .

ت) دو تفاوت كلوئيد و سوسپانسيون را بيان كنيد .

15- در كروماتوگرافي كاغذ براي جداسازي اجزاي جوهر، فاز ساكن و فاز متحرك كدام است ؟

16- با وجود اينكه آمونياك محلولترين گاز در آب مي باشد . چرا رساناي ضعيف جريان الكتريسيته است ؟

 

17- تركيبات زير را در نظر بگيريد و به قسمتهاي الف تا هـ پاسخ دهيد :

(CH3OH) - HF - Na2SO4     متانول  (C6H14) - FeS - HCl - NH3 -   هگزان  AgCl -

الف) كدام تركيبات تماماً به صورت يوني در آب حل مي شوند ؟

ب) كدام تركيبات به طور عمه به صورت مولكولي در آب حل مي شوند ؟

پ) درجه تفكيك يوني كدام تركيبات صفر است ؟

ت) درصد تفكيك يوني كدام تركيبات 100 % است ؟

ث) كدام تركيبات رساناي خوب جريان الكتريسيته مي باشند ؟

18- درستي يا نادرستي عبارات زير را با بيان علت مشخص كنيد .

الف) محلول 1/0 مولار استيك اسيد غير الكتروليت است .

ب) انحلال استون (CH3)2CO  در آب مولكولي است .

پ) هر الكتروليت قوي ، رساناي خوب جريان الكتريسيته است .

ت) محلول پتاسيم كلريد رساناي ضعيف جريان الكتريسيته مي باشد .

ث) مقدار بيشتري از HCl(g) كه در آب ريخته مي شود به صورت مولكولي حل مي گردد .

19- درستي يا نادرستي هريك از عبارات زير را با بيان علت مشخص كنيد .

الف) حلاليت گازها با افزايش دما ، افزايش مي يابد .

ب) ميزان آبپوشي يون Mg2+  از Ca2+ بيشتر است ؟

پ) درجه تفكيك يوني در الكتروليتهاي ضعيف برابر يك مي باشد .

20- درصد جرمي ماده حل شده را در هريك از محلولهاي آبي زير محاسبه كنيد .

الف) 50/5 گرم NaBr  در 66 گرم محلول

ب) 0/31 گرم KCl‌ در 124 گرم آب

21- يك محلول غليظ HBr شامل 37 % وزني HBr و چگالي 18/1 گرم بر ميلي ليتر موجود است . مولاريته ، مولاليته محلول چقدر است ؟

22- سه ظرف حاوي آب خالص محلول 1 مولال سديم كلريد و محلول 2 مولال سديم كلريد موجود است .

الف) فشار بخار در كدام ظرف كمتر است ؟ چرا ؟

ب) دماي جوش كدام مايع بيشتر است ؟ چرا ؟

پ) به نظر شما يك مايع چه زماني شروع به جوشيدن مي كند ؟

23- از واكنش mL 10 محلول  M   ,  BaCl2 1/0 با مقدار كافي محلول سديم سولفات ، چند گرم باريم سولفات جامد رسوب مي كند . (فرض مي كنيم واكنش كامل است )

24- در مورد محلول گرم شده نشاسته در آب به سوالات زير پاسخ دهيد :

الف) نوع مخلوط را مشخص كنيد .

ب) فاز پراكنده شونده و فاز پراكنده كننده را در آن مشخص كنيد .

پ) نمونه ديگر از اين محلولها را مثال بزنيد .

25- باتوجه به جدول زير كه درصد تفكيك يوني و حلاليت چند ماده را نشان مي دهد به سوالات داده شده پاسخ دهيد .

C2H5OH

KNO3

AgCl

HF

فرمول شيميايي

0

1

1

2/0

درصد تفكيك يوني

حد معين ندارد

34

4-10 Í 9/1

50

حلاليت در 100 g آب

 

الف) الكتروليت قوي و ضعيف و غيرالكتروليت بودن هر كدام را مشخص كنيد .

ب) محلول كداميك رساناي جريان برق نيست ؟ چرا ؟

پ) محلول كداميك رساناي جريان برق است ؟ چرا ؟

ت) درصد تفكيك يوني يك ماده به چه عواملي بستگي دارد ؟

26- چند ميلي ليتر سديم هيدروكلريد 25/0 مولار براي واكنش كامل با 9/4 گرم فسفريك اسيد لازم است ؟

3NaOH + H3PO4 → Na3PO4 + 3H2O  

27- مولاليته محلول M 5/0 ساكاروز (C12H22O11) را حساب كنيد چگالي اين محلول  g / mL 6 است . (جرم مولي ساكاروز g / mol 324 است) .

28- باتوجه به انحلال ∆H كلسيم كلريد و آمونيوم نيترات از كداميك در بسته هاي سرمازا و از كداميك در بسته هاي گرمازا استفاده مي كنند ؟ چرا ؟

NH4NO3

CaCl2

تركيب

2/26

8/82 -

(kJ) انحلال ∆H

 

29- 16 گرم گاز SO3 را در مقداري آب حل كرده و حجم محلول را به cc 200 مي رسانيم . غلظت معمولي و مولاريته محلول را حساب كنيد .                                    80 M(SO3) =   و  98 M(H2SO4) =

30- محلول هاي زير را براساس افزايش فشار بخار مرتب كرده و دليل بياوريد .

محلول 1 مولال شكر – محلول 1 مولال كلسيم كلريد – محلول 1 مولال سديم كلريد

31- گرماي انحلال NaCl در آب kJ.mol-1‌ 3+ وگرماگير است و گرماگير بودن عامل نامساعد در انحلال مي باشد ولي انحلال NaCl در آب خودبخودي است . چرا ؟

32- براي تهيه ي محلول يك مولال (m1) سولفوريك اسيد چند گرم اسيد بايد در g 1000 آب حل شود و جرم محلول چقدر خواهد بود ؟                          g.mol-1 98 = جرم مولكولي سولفوريك اسيد         

33- در مثال هاي زير نحوه ي حل شدن در آب (مولكولي – كم يوني – كاملاً يوني) و الكتروليت قوي – ضعيف – غيرالكتروليت را مشخص كنيد .

     الف) شكر           ب) اتانول     پ) استيك اسيد

ت) هيدروكلريك اسيد      ث) كلسيم كلريد

34- كلوئيدها حداقل از چند فاز تشكيل شده اند و در كلوئيد نشاسته در آب ، فازها را مشخص كنيد .

35- حل شدن كداميك از مواد زير با كاهش بي نظمي و در كدام با افزايش بي نظمي همراه است ؟ چرا ؟

الف) گاز آمونياك در آب       ب) يد در تتراكلريد كربن       پ) نمك طعام در آب

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1392ساعت توسط بجانی |

سوالات شیمی 3 و آزمایشگاه-نمونه سوال آمادگی برای خرداد                                                

بسمه تعالي- نمونه‌ سوال شيمي 3                                                                مدت پاسخگويي : 90 دقيقه

1- هر يك از مفاهيم زير را تعريف كنيد. (الف) فاز     ب) آنتالپي سوختن    ج) اثرتيندال     د)ژول

2

2- هريك از واكنش‌هاي زير را كامل كرده و نوع واكنش را مشخص كنيد.

1

3- الف)‌واكنش زير را به روش وارسي موازنه كنيد.

انرژي +

ب) ازواكنش 65/0 گرم فلز روي هيدروكلريك اسيد چند ميلي ليترگاز  در شرايط استاندارد بدست مي‌آيد؟

5/1

4- در مورد عملكرد كيسه‌هاي هوا در خودروها به سوالات زير پاسخ دهيد.

الف) گازي كه در كيسه‌هاي هوا پر مي‌شود چه نام دارد؟ واكنش آنرا بنويسيد.

ب) كربن دي اكسيد و رطوبت چه نقشي در فرآيند عملكرد كيسه‌هاي هوا دارند.

25/1

5- درستي يا نادرستي هر يك از موارد زير را با بيان دليل مشخص كنيد.

الف) ظرفيت گرمايي ماده يك كميت مقداري است.

ب) در يك واكنش شيميايي در فشار ثابت همواره ميزان تغيير انرژي دروني با ميزان تغيير آنتالپي برابر است.

ج) وقتي ماده غير فراري در آب حل مي‌شود فشار بخار آب افزايش مي يابد.

د) ذره هاي تشكيل دهندة كلوئيد با گذشت زمان ته نشين مي شوند.

2


سوالات شیمی 3 و آزمایشگاه-نمونه سوال آمادگی برای خرداد                                                

كاتاليزگر

6- بااستفاده از معادله واكنش و جدول زير آنتالپي پيوند C=C را محاسبه كنيد.

 

 

 

C-H

C-C

H-H

پيوند

415

350

435

آنتالپي پيوند

 

5/1

7- ml20 از محلول اسيد HA با ml100 محلول باريم هيدروكسيد  خنثي مي‌شود همان حجم از اسيد HA با چند ميلي ليتر محلول سديم هيدروكسيد M 1/0 خنثي مي‌شود.

75/0

8- در تهية كلسيم اكسيد مطابق واكنش زير 70/8 گرم كلسيم را در 20/3 گرم اكسيژن مي سوزانيم.

الف) واكنش دهندة محدود كننده كدام است؟        

ب) چند گرم Cao از واكنش  كامل كلسيم با اكسيژن بدست مي‌آيد؟

ج) اگر مقدار كلسيم اكسيد بدست آمده از آزمايش 0/10 گرم باشد بازده درصدي واكنش را محاسبه كنيد.

5/1

9- معادله هاي c و b و a  را در نظر بگيريد.

   (a

 (b

 (c

سپس مقدار  واكنش زير رابدست آوريد.

2

10- تغييرات انرژي دروني سيستم را وقتي كه سيستم kj8 گرما از دست داده و kj4 كار روي سيستم انجام داده حساب كنيد.

75/0

11- براي تهيه 4/10 گرم محلول يك مولال سديم هيدروكسيد چند گرم سديم هيدروكسيد80% لازم است؟ (40 = NaoH)

25/1

12- 5 گرم نمك در 20 گرم آب حل شده است اين محلول چند درصد نمك دارد؟

75/0

13- محلول‌هاي زير در دما و غلظتهاي يكسان موجود است.

محلول آبي آمونياك= C            محلول شكر در آب = B        محلول آبي

الف) كمترين رسانايي  الكتريكي  مربوط به كدام محلول است؟ چرا؟

ب) بيشترين دماي جوش مربوط به كدام محلول  است؟ چرا؟

5/1

14-  واكنش سوختن اتانول را درنظر بگيريد.          

الف) چه عامل يا عواملي درجهت انجام واكنش موثر است؟

ب) آيا اين واكنش مي‌تواند بطور معكوس نيز انجام شود؟ چرا؟

5/1

15- در محلول 1/0 مولار استيك اسيد از هر هزار ملكول اين اسيد حدود 14 ملكول آن يونيزه مي‌شود. نسبت درصد مولكول‌هاي يونيزه نشده به مولكول يونيزه شده در دماي آزمايش چقدر است؟

 

 

 

 

 

 

موفق باشيد

75/0

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1392ساعت توسط بجانی |

شيمي (3)                         

 

1- با استفاده از عبارت هاي داخل كادر جاهاي خالي را كامل كنيد.

 ,كمتري ,  , نبايد ,مي توانيم , بيشتري

الف – موقع كار با مواد ناخالص براي تامين مقدار معيني از يك ماده خالص همواره بايد مقدار بيشتري ........از ماده ناخالص را بكار برد.

ب – براي موازنه كردن يك معادله ي شيميايي ..... زيروندها و نماد هاي شيميايي موجود در فرمول شيميايي واكنش دهنده ها و فراورده ها را جابجا كنيم.

ج – در گرماسنج ليواني .... و در گرماسنج بمبي .... اندازه گيري مي شود.


2- مفاهيم زير را تعريف كنيد.

الف – حالت استاندارد ترموديناميكي  ب- اثر تيندال  ج – درصد تفكيك يوني


3-براي تهيه 250 ميلي ليتر محلول 05/0 مول در ليتر  , به چند ميلي ليتر محلول 1  مول در ليتر آن نياز داريم؟


4- با توجه به شكل زير به برسش ها ‌پاسخ دهيد:

الف – سرعت تبخير سطحي در كدام ظرف كم تر است ؟توضيح دهيد؟

ب – كدام يك از مايع هاي (1)يا (2) زودتر مي جوشد؟


5- در 5/1 ليتر محلول سديم هيدروكسيد , gr 0/6  (NaOH)  حل شده است غلظت مولار محلول را حساب كنيد.


6 – به موارد زير ‌پاسخ دهيد:

الف – انحلال ‌پذيري گازها در آبهاچگونه افزايش مي يابد؟

ب – آليزارين يك نوع رنگ قرمز است. بخش هاي قطبي و ناقطبي را در اين ملكول مشخص كنيد.


7 – واكنش هاي زير را در نظر بگيريد و به موارد زير‌پاسخ دهيد:

الف – واكنش (1) را به روش وارسي موازنه كنيد.

ب – طرف دوم واكنش (3) را كامل كنيد.

ج – نوع واكنش (2) و(3) را مشخص كنيد.


8 – طبق واكنش داده شده , در صورتي كه 200 با  200 واكنش دهد , به پرسش ها ‌پاسخ دهيد:

الف – واكنش دهنده محدود كننده كدام است؟

ب – چند ليتر گاز كلر درشرايط استاندارد توليد مي شود؟


9 – در شكل زير, حباب سمت چپ از گازنئو ن با فشار يك اتمسفر پر شده است, اگر شير باز شود:

الف – فشار گازكم تر از يك اتمسفر مي شود يا بيش تر؟

ب – مقدار بي نظمي سيستم چه تغيير مي كند؟ توضيح دهيد.


10 – با استفاده از واكنش هاي (1) , (2) و (3)  واكنش زير را بدست آوريد:


11- درستي يا نادرستي عبارت هاي زير را مشخص كنيد. دليل هر مورد نادرست را بنويسيد.

الف- ظرفيت گرمايي يك كميت شدتي است.

ب – شربت معده (آلومينيم ام جي اس ) يك مخلوط پايدار است.

ج – پس از آب , اتانول مهم ترين حلال صنعتي است.

12 - اتيلن گليكول يك نوع الكل است كه از آن به عنوان ماده ضد يخ در رادياتور خودروها استفاده مي شود.g 20 اتيلن گليكول J 717 گرما مي گيرد تا دماي آن به اندازه  15 افزايش يابد. گرماي ويژه اين ماده را محاسبه كنيد.

13 – با توجه به نمودار و داده هاي جدول به پرسش ها پاسخ دهيد.

پيوند

انرژي پيوند

الف – واكنش داده شده گرما گير است يا گرماده؟علت را توضيح دهيد.

ب -  واكنش را محاسبه كنيد.


14- با دليل مشخص كنيد هر انحلال در كدام مورد با افزايش آنترو‌پي همراه است؟

1) گاز آمونياك در آب       2) ساكارز در آب       3)الكل در آب


15- در شكل روبرو در اثر انجام واكنش سيستم به محيط گرما داده است.

الف – علامت كار انجام گرفته مثبت است يا منفي؟توضيح دهيد.

ب – گرماي مبادله شده در اين واكنش چه نام دارد؟

P=1atm                                                     P=1atm  

                                واكنش     

 

 16 – براي تهيه g93/53 فلز نقره بر طبق واكنش زير چندگرم روي با درجه خلوص 80% مورد نياز است؟(ناخالصي ها بي اثرند و در واكنش شركت نمي كنند.)

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1392ساعت توسط بجانی |

مطالب قدیمی‌تر